分享

#321。Án-ne tio̍h ē-sái

Lán tau hoe-hn̂g lāi ū chèng Po̍k-hô kap Thàng-thiⁿ-phang, lán chiâⁿ ài kā in phàu chòe tê lâi lim, phīⁿ-á phīⁿ-tio̍h phang-phang, lim lo̍h sim-lāi sang-sang, tang-sî lim lóng chiâⁿ sek-ha̍p. 
Thàu-chá tú khí-chhn̂g, ē-sái
Khang-khòe pâi tn̂g-tn̂g, ē-sái
Hioh-khùn tī chhiū-ńg, ē-sái
Khai-káng ōe thâu-tn̂g, ē-sái
Bô-lūn ài cheng-sîn, tng chhùi-ta, beh pàng-sang, lóng ē-sái. 
Góa ê sèⁿ-miā tiong, ài ê lâng tī piⁿ-á, ài ê chheh thang tha̍k, ài ê khang-khòe tek bô-êng, án-ne tio̍h ē-sái. 
A-pó, góa, chiok siūⁿ lí.
#POJ  #白話字  #台文 
分類:生活

但教心似金鈿堅,天上人間會相見。

評論
上一篇
  • 下一篇
  • 更多文章
    載入中... 沒有更多了