分享

#333。Lâng chió ê só͘-chāi, kéng-tì khah hó

Chhin-ài ê A-pó
Lí Tiong-hiàn(李忠憲) kàu-siū bat kóng-kòe chi̍t-kù-ōe, “ lâng chió ê só͘-chāi, kéng-tì khah hó “, góa siūⁿ m̄-koán sī tāi-chū-jiân, ia̍h-sī jîn-seng, lóng kāng-khoán, sui-bóng hia lâng khah chió, lō͘ khah oh-kiâⁿ, ū-tang-sî-á khó-lêng ē kám-kak ko͘-toaⁿ, m̄-koh ē-tàng khòaⁿ tio̍h pa̍t-lâng khòaⁿ-bē-tio̍h ê hong-kéng, mā ē-tàng ū bô-kāng ê siu-tang. A-pó, góa chiok siūⁿ lí, hi-bāng ū-chi̍t-kang, góa ē-tàng him-sióng lí chhōa-niá góa kiâⁿ ê chit tiâu lō͘, lí ài hó-hó-á chiàu-kò͘ ka-kī.
#333
#POJ  #白話字  #台文 
分類:生活

但教心似金鈿堅,天上人間會相見。

評論
上一篇
  • 下一篇
  • 更多文章
    載入中... 沒有更多了